Odd Johan Fritzøe

Støttespillere

KULTURRÅDET
Norsk kulturråd er et offentlig organ, som ble stiftet i 1965 og sorterer under Kulturdepartementet. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet og er en pådriver for nye kunst - og kulturprosjekter. Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipendier, Fond for lyd og bilde og andre statlige støtteordninger. Kulturrådet har vært med å finansiere forestillingene « Zooom», «Innbyggerne - et byggesett», «Adventura anatomica» «Baller» og «Adventura botanica». Videre har Fritzøe mottatt reise - og studiestipendier, arbeidstipend og garantert minsteinntekt for kunstnere fra Statens kunstnerstipendier.
www.kulturradet.no

TURNÈORGANISASJONEN FOR HEDMARK
Beliggende på Hamar er Turnéorganisasjonen ( ToH ) stiftet 21. juni 1991. Fra tidligere var Rikskonsertene arrangør for konsertopplevelser, men fra 1991 fikk norske skoleelever også få oppleve teater, forfattere og billedkunstnere, se utstillinger og dans. Dette tilbudet ble hetende Skolepakka og ble Turnéorganisasjonens hovedsatsning. Fra 2007 fikk organisasjonen også ansvaret for videregående skoler. ToH er fylkets formidlingsinstitusjon med ansvar for Dden kulturelle skolesekken ( DKS ). Samtlige 22 hedmarkskommuner har inngått avtale om turneer til alle skoler. ToH produserte « Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere» i 1997, senere «Je & you» i 2001 og i 2002 var de coprodusenter for «Innbyggerne - et byggesett». Fra 2013 turnerer Fritzøe med «Adventura botanica « i Hedmark i samarbeid med Rikskonsertene.
www.turneorg.no

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE
Stortinget vedtok i 1956 en lov om bruk av opptak av utøvende kunstnere, hvilket den gangen ville si bruk av plater eller båndopptak. Året etter ble Fond for utøvende kunstnere opprettet ( FFUK ). Det er et rent kulturfond og midlene skal benyttes til profesjonelle utøvere som bor og har sitt virke i Norge. Kulturfondet har en forpliktelse overfor landets innbyggere slik at disse har tilgang til levende utøverprestasjoner innenfor alle sjangere og utøverkategorier. Fondet har støttet de fleste av forestillingene - se statistikker - som Fritzøe har danset, samt bidratt med produksjonsstøtte, turnéstøtte og reise - og etterutdanningsstipendier.
www.ffuk.no

FOND FOR LYD OG BILDE
Tidligere Kassettavgiftsfondet; er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopieringen av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tilleg gis til gjenopptagelse av sceneforestillinger. Fondet har støttet gjenopptagelsen av « Det står en neger på tunet - mor lille « i 1994, « Innbyggerne - et byggesett « i 2011 og « Sne» i 2010. Videre har fondet støttet produksjoner som « Zooom», « Innbyggerne - et byggesett», « Adventura anatomica» og « Sne».
www.kulturradet.no

NOTAM
Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk ble formelt etablert i 1992 med bidrag fra Kulturdepartementet, Norsk kulturråd og Kirke. - utdannings og forskningsdepartementet. I 2008 skiftet navnet til Norsk senter for teknologi i musikk og kunst. NOTAM var arnested for lyden i «Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere» og senere samprodusenter og byggere av lydskulpturene i «Innbyggerne - et byggesett», «Baller» og «Adventura botanica».
www.notam02.no

NORSK SCENEKUNSTBRUK
Organisasjonen feiret 20 årsjubileum i 2014 og var tidligere stiftet og eid av Danse - og Teatersentrum. Idag er Scenekunstbruket den største formidler av scenekunst i Norge og er et eget aksjeselskap. De tilrettelegger for virksomhet under Den kulturelle skolesekken og utarbeider sitt repertoire med utgangspunkt i ferdigproduserte forestillinger. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Scenekunstbruket har «Innbyggerne - et byggesett», « Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere» og «Baller» på sitt repertoire.
www.scenekunstbruket.no

DANS I NORD TRØNDELAG
En regional produksjonsarena for profesjonell dans støttet av Kulturrådet, Fylkeskommunen i Nord Trøndelag og Inderøy kommune. Utviklet og initiert av Anna Hegdahl og er idag en plattform for forskning, visning og formidling av dansekunst i Trøndelag. Prosjektet synliggjør regional, nasjonal og internasjonal samhandling. Dans i Nord-Trøndelag ( DN-T) har gjenopptatt « Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere» og « Innbyggerne - et byggesett». Videre samarbeider DN-T og Odd Johan Fritzøe om flere kunstneriske samarbeid.
www.dansinordtrondelag.no

NASJONALBIBLIOTEKET
Nasjonalbiblioteket samler inn, bevarer og tilgjengeliggjør av publisert innhold innenfor alle typer medier. I 1998 ble store deler av Universitetsbiblioteket overført til Nasjonalbiblioteket som har avdeling på Solli plass i Oslo og i Mo i Rana. Fra 2014 har Nasjonalbiblioteket og Odd Johan Fritzøe skrevet en avtale om pliktavlevering av internettsidene www.oddjohanfritzoe.no og Nasjonalbiblioteket innehar også en 89-siders dokumentasjon over Fritzøes kunstneriske arbeid - utlånseksemplar finnes i Henrik Ibsens gate 110 i i Oslo. Som samlingsforvaltar og forskingsbibliotek er Nasjonalbiblioteket ein viktig ressurs i infrastrukturen for norsk forskning. Nasjonalbiblioteket er òg ein kulturpolitisk redskap for langtidsbevaring av kulturarven. Basert på utvikling av eigne tenester og egne erfaringer har Nasjonalbiblioteket et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke biblioteka i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. Som statens utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.
www.nasjonalbiblioteket.no

DANSEINFORMASJONEN
Danseinformasjonen innehar informasjon om aktuelle forestillinger av norske dansekunstnere. Danseinformasjonen er organisert som en stiftelse og ble opprettet i mars 1994, som Senter for Dansekunst - av Norsk Ballettforbund med midler fra Kulturdepartementet. Stiftelsens formål er å eie og drive Danseinformasjonen samtidig som senteret skal fremme dansekunst generelt ved mangesidig virksomhet.
www.danseinfo.no

RIKSTEATRET
Riksteatret er et offentlig drevet turnéteater, opprettet ved lov av 13. desember 1948. Fra 1993 mottok Riksteatret øremerkede midler til formidling av dans. Under Dansens år 1993 reiste balletten « Det står en neger på tunet - mor lille» på landsdekkende turné og i 2001 bestilte teatersjef Bente Erichsen balletten «Zooom» til ny landsdekkende turné. Fritzøe har også turnert som «Pinnochio» i 1993 på teaterbåten Innvik.
www.riksteatret.no

Webdesign: Matt Bagguley matt.bagguley@gmail.com
Engelsk oversettelse: Christopher Saunders
Fransk oversettelse: Virginie Crest-Ekhaugen
Ansvarlig redaktør: Odd Johan Fritzøe